mbak nieważność

Dnia 6 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w sprawie I C 1511/21 ustalił nieważność umowy Klientów Kancelarii, zawartej z mBank SA w 2006 r. oraz zasądził zwrot wszystkich rat kapitałowo-odsetkowych. Co więcej, w dniu 28 listopada 2022 r. w sprawie tej, sąd uwzględnił wniosek Powodów oraz zabezpieczył ich roszczenie poprzez zawieszenie spłaty rat kredytu na czas postępowania. Takie orzeczenie to nadal rzadkość w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie.

W ocenie Sądu – postanowienia umowy dot. odesłania do tabel kursowych banku, a także odnoszące się do indeksacji jako takiej, są postanowieniami niedozwolonymi w rozumieniu art. 385 (1) k.c.

Sąd badając sprawę, dokonał przesłuchania świadków na piśmie oraz przesłuchał Kredytobiorców podczas rozprawy. Dowody te, wraz z dokumentami złożonymi w sprawie, doprowadziły skład orzekający do wniosku o braku możliwości utrzymania umowy w mocy. Stało się tak ze względu na bogate w tym zakresie orzecznictwo TSUE, a także ze względu na stanowczą deklarację Powodów w zakresie żądania stwierdzenia nieważności umowy. Powodowie podczas rozprawy zostali pouczeni przez Sąd o ewentualnych skutkach stwierdzenia nieważności umowy oraz złożyli w tym zakresie stosowne oświadczenia.

Dodać należy, że na skutek uznania umowy za nieważną, Sąd uwzględnił również żądanie zapłaty oraz zasądził na rzecz Powodów ponad 182 tys. zł oraz 45 tys. chf.