W dniu 3. lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w sprawie XXV C 3996/20 ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej przez Klientów Kancelarii z Bankiem Millennium w 2006 r. oraz zasądził na rzecz Powodów ok. 146 tys. zł i ok. 55 tys. chf, a także koszty postępowania.

Zdaniem Sądu, podstawą rozstrzygnięcia była tożsamość klauzul zawartych w umowie z klauzulami Banku Millennium wpisanymi do rejestru klauzul niedozwolonych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Mowa tu oczywiście o klauzuli wpisanej pod numerem 3178

Sąd Okręgowy w Warszawie – XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sygnatura akt: XVII AmC 426/09

Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych, obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.

Zdaniem Sądu, Bank w postępowaniu przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów winien wywodzić większość zarzutów, które stawiał w postępowaniu Kredytobiorców, natomiast obecnie tym orzeczeniem jest związany Sąd rozpoznający sprawę.

Sąd podzielił argumentację Powodów o niemożności wypełnienia luki powstałej w umowie na skutek wyeliminowania zakwestionowanych postanowień kursem NBP bądź jakimkolwiek innym kursem. Powodowie przy tym oświadczyli przed Sądem wolę uznania umowy za nieważną.

Sąd podzielił również argumentację Powodów w zakresie żądania odsetkowego, tj. zasądził odsetki od dochodzonych kwot rozpoczynając ich bieg po 14 dniach od dnia doręczenia Pozwanemu pisma, w którym Powodowie zgłosili żądanie zapłaty.