Kolejna wygrana i kolejna nietypowa sprawa. Trudne sprawy stają się powoli specjalnością Kancelarii. Problematycznymi aspektami umowy zawartej przez Klientów Kancelarii można by obdzielić niejedną sprawę.

Po pierwsze, Kredytobiorcy podpisali rozbudowane oświadczenie o świadomości skutków podejmowanego ryzyka kursowego, związanego z zawarciem kredytu indeksowanego do waluty obcej. Oświadczenie to również wskazywało na możliwe odchylenie kursu stosowanego przez Bank o nie więcej niż 5 % od kursu rynkowego.

Po drugie, część kwoty zaciągniętego kredytu była przeznaczona na produkt inwestycyjny Aegon, który miał za zadanie osiągać dochód za pomocą lokowania środków w fundusze inwestycyjne.

Po trzecie, pozostała część zaciągniętego kredytu została przeznaczona na refinansowanie, m.in. dwóch kredytów hipotecznych powiązanych z walutą CHF.

Po czwarte, sprawa była rozpoznawana już po wydaniu Decyzji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec pozwanego Getin Noble Banku.

Argumentacja Kancelarii okazała się skuteczna i w dniu 14 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wydał wyrok (XXVIII C 19893/22), w którym ustalił nieważność umowy zawartej przez Kredytobiorców oraz zasądził na rzecz Powodów koszty postępowania.

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że podpisane przez Kredytobiorców oświadczenie nie było wystarczające i nie spełniało funkcji rzetelnego poinformowania konsumenta o ryzyku związanym z zaciągnięciem długoterminowego zobowiązania w obcej walucie. W ocenie Kancelarii, przedmiotowe oświadczenie było wręcz mylące, ponieważ utwierdzało w przekonaniu o stabilności kursu oraz ograniczało się do uwidocznienia wpływu wzrostu jedynie na ratę kredytu. Co więcej, Sąd zgodził się z naszą argumentacją i potwierdził, że to umowa reguluje stosunki między stronami, nie zaś oświadczenie, które nie jest podpisane przez przedstawiciela banku. Zatem Kredytobiorca nie mógł powołać się na ograniczenie odchylenia kursu stosowanego przez bank od kursu rynkowego, tym bardziej, że pojęcie kursu rynkowego nie zostało sprecyzowane.

Sąd słusznie zauważył, że fakt przeznaczenia części kredytu na poczet funduszu inwestycyjnego nie powoduje utraty przez Powodów statusu konsumenta. Nie każde działanie powodujące osiąganie dochodu można bowiem zakwalifikować jako przejaw prowadzenia działalności gospodarczej. Gdyby przyjąć interpretację przeciwną, również inne działania takie jak lokata bankowa pozbawiałaby Kredytobiorcę statusu konsumenta.

W ramach postępowania dowodowego, zdaniem Sądu nie wykazano również, aby zawarcie w przeszłości przez Powodów dwóch innych umów kredytów, powiązanych z walutą CHF, wpływało na ich świadomość ryzyka kursowego oraz znajomość tego typu produktów hipotecznych. Nie było jasne, jaką dokładnie treść zawierały przedmiotowe umowy oraz jakie informacje przekazano kredytobiorcom w podczas ich zawierania.

Na koniec należy wspomnieć o specyficznej sytuacji Getin Noble Banku, związanej z decyzją BFG. W ocenie Sądu nic nie stało na przeszkodzie, aby wydać rozstrzygnięcie w sprawie. Pozwany przy tym nie złożył wniosku o zawieszenie postępowania. Dodatkowo złożono w sprawie wniosek o zabezpieczenie roszczenia poprzez zawieszenie spłaty rat kredytu na czas postępowania wraz z argumentacją dotyczącą możliwości wydania takiego postępowania mimo prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Na rozstrzygnięcie tej kwestii nadal czekamy.

Przedmiotowa sprawa to doskonały przykład, że nie ma spraw z góry skazanych na porażkę. Z odpowiednią argumentacją można uzyskać pozytywne rozstrzygnięcie nawet, gdy pozornie szanse powodzenia nie są wysokie.