Pytanie, które wielokrotnie słyszałem od Klientów zamierzających się rozwieść.

W przypadku gdy jedno z małżonków poczyni z majątku wspólnego nakłady na swój majątek osobisty, w momencie podziału majątku będzie musiało taki wydatek zwrócić. Nie ma przy tym znaczenia czy stało się za zgodą czy bez drugiego małżonka.

Kolejne pytanie, które często słyszę od takich osób dotyczy nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny.

Sytuacja jest analogiczna do powyższej. Każdy ze współmałżonków może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na poczet majątku wspólnego. Wyjątkiem w tej sytuacji są wydatki i nakłady zużyte w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

Tylko co to tak naprawdę jest majątkiem osobistym a co wspólnym.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa (wyjątek: umowa o rozdzielności), która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania tejże wspólności.

Przedmioty nabyte przez każdego z małżonków w czasie trwania wspólności w zamian za stanowiące ich majątek osobisty przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej – nie wejdą do majątku wspólnego, ale już dochody z majątku osobistego jak najbardziej tak.

Co do zasady wszystko to co nie jest majątkiem osobistym jest majątkiem wspólnym. W szczególności do majątku osobistego należy wszelkie mienie, które małżonek nabył przed powstaniem wspólności majątkowej.

Także przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania wspólności majątkowej mogą stanowić majątek osobisty, są nim:
1. Majątek nabyty przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. (ta zasada nie dotyczy przedmiotów, które służą do prowadzenie gospodarstwa domowego i nie zostały wyraźnie zastrzeżone przez spadkodawcę lub darczyńcę dla jednego małżonka);
2. Prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom, np. wkłady majątkowe wniesione przez małżonka do spółki cywilnej, której jest wspólnikiem;
3. Przedmioty służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, np. jego odzież, biżuteria, przedmioty związane z jego hobby.
4. Prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, np. prawo dożywocia lub użytkowania, spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania;
5. Przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
6. Nagrody za osobiste osiągnięcia;
7. Prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,