W dniu 10 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wydał wyrok, w którym uznał umowę zawartą w 2007 r. z Nordea Bank za nieważną oraz zasądził na rzecz Klienta Kancelarii kwotę 95 472,03 zł wraz z odsetkami ustawowymi od 27 stycznia 2022 r. (co do kwoty 81 313,82 zł) oraz od 15 maja 2023 r. (co do kwoty 14 158,21 zł). Sąd zasądził również koszty sądowe od banku na rzecz kredytobiorcy.

Sąd w całości podzielił stanowisko Kancelarii w zakresie w jakim kwestionowano zgodność umowy z ustawą prawo bankowe, ale także ze względu na zawarcie w umowie klauzul niedozwolonych. Zdaniem Sądu nie było możliwe kontynuowanie stosunku prawnego po uznaniu postanowień dot. waloryzacji wypłaty kredytu oraz spłaty rat kapitałowo odsetkowych za niedozwolone.

W toku sprawy przesłuchano świadka banku, który zawierał przedmiotową umowę w imieniu banku. Przeprowadzenie tego dowodu nie wniosło wartości dodanej do ustalenia stanu faktycznego sprawy. W toku postępowania zdecydowano o pominięciu dowodu z opinii biegłego jako nieprzydatnego, co przyczyniło się do szybkiego zakończenia sprawy.

Jednym z zarzutów obronnych banku, było złożenie zarzutu zatrzymania kwoty wypłaconego kapitału. W niniejszej sprawie Sąd stanął na stanowisku, że przedmiotowy zarzut nie może zostać uwzględniony ze względu na fakt, że Pozwanemu przysługuje dalej idący zarzut tj. zarzut potrącenia (w toku postępowania jak i po wydaniu wyroku). Dodatkowo bank zabezpieczony jest poprzez spłatę całości wypłaconego kapitału oraz ustanowioną na księdze wieczystej hipotekę.

Konsekwencją powyższego było zasądzenie dochodzonych kwot jako zwrot wpłaconych na rzecz banku rat kapitałowo odsetkowych. W toku postępowania rozszerzono powództwo o kolejne kwoty wpłaconej już po złożeniu pozwu, aż do momentu wydania postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia poprzez zawieszenie spłaty rat na czas postępowania. Dodatkową korzyścią jest także zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie, które na dzień wydania wyroku wynoszą już ok 22 000 zł