W dniu 12 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił rozstrzygnąć sprawę, która trwała już 3 lata. Wyrok nie mógł być inny, mianowicie Sąd uwzględnił roszczenie Powodów oraz stwierdził, że umowa kredytu zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. (obecnie Raiffesen Bank International AG) jest nieważna. Dodatkowo sąd zasądził 73.879,72 zł oraz kwotę 69.156,28 CHF.

Umowa będąca przedmiotem niniejszej sprawy jest klasyczną umową kredytu indeksowanego do CHF, jakich zawarto wiele w 2007 r. Postanowienia tej umowy wielokrotnie były badane przez Sądy w Polsce, a także w Europie (sprawa Państwa Dziubak). Nie przeszkodziło to jednak w prowadzeniu długiego postępowania dowodowego, które musiało się skończyć uwzględnieniem roszczenia.

Zdaniem Sądu w sprawie wystąpiło wiele przesłanek, które powinny prowadzić do stwierdzenia nieważności i każda z nich była w tym aspekcie skuteczna. Przedmiotowa umowa nie tylko zawierała klauzule niedozwolone, lecz także była niezgodna z zasadami współżycia społecznego oraz ustawą Prawo Bankowe.

W toku postępowania odbyła się jedna rozprawa, na której przesłuchano Powodów, zaniechano przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, uznając, że przedstawione dokumenty są wystarczające do wydania rozstrzygnięcia.

Sąd w wyroku uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez Bank, jednakże pozostało to bez wpływu na zasądzone odsetki. Przedmiotowy zarzut będzie przedmiotem rozpoznania przez Sąd Apelacyjny. Doświadczenia Kancelarii w zakresie rozliczania się z tym konkretnym pozwanym wskazują, że zarzut zatrzymania nie powoduje niemożności rozliczenia się z Bankiem bezgotówkowo.