W dniu 14 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał umowę BPH S.A. za nieważną oraz zasądził na rzecz Klientów Kancelarii 411 310,91 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 września 2021 r.

Sprawa była o tyle nietypowa, że pozew w niniejszej sprawie złożył samodzielnie Kredytobiorca. W związku z brakiem doświadczenia w tej szczególnej materii, zarówno argumentacja jak i sama konstrukcja roszczenia wymagała zmiany. W sprawie dokonano modyfikacji roszczenia oraz zgłoszono nową argumentację, która ostatecznie okazała się skuteczna.

Niniejsza sprawa to przykład, że pomoc profesjonalnego pełnomocnika często przynosi wymierne korzyści. Gdyby nie interwencja w sprawie, Powodowie w ostatecznym rozrachunku uzyskaliby znacznie mniejsze korzyści z prowadzonego postępowania.

Co więcej, w sprawie przeprowadzono dowód z opinii biegłego, co stanowi dużą komplikację w sytuacji gdy Powód nie zna procedury postępowania w takim przypadku.

Ostatecznie Sąd uznał argumentację Powodów i stwierdził, że umowa zawarta z bankiem BPH S.A. jest nieważna zarówno ze względu na zawarcie w niej klauzul niedozwolonych, ale także w związku z niezgodnością z ustawą Prawo Bankowe.

Dzięki niezwłocznemu podjęciu działań Powodowie już teraz mogą liczyć na nie tylko korzyść ze względu na konieczność zwrotu jedynie kapitału kredytu, lecz także na odsetki w wysokości przekraczającej 100 000 zł.