W dniu 26 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny wydał wyrok (IV C 2789/20), w którym ustalił nieważność umowy, podpisanej przez Klientów Kancelarii z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA w 2007 r.

W sporze z BNP Paribas Bank Polska SA o ważność umowy kredytu denominowanego podniesiono zarzuty, odnoszące się do niezgodności umowy z przepisami ustawy Prawo bankowe – m.in. brak określenia kwoty kredytu, oraz zawarcia w umowie klauzul niedozwolonych, dot. kwestii waloryzacji kwoty kredytu i rat kapitałowo-odsetkowych, a także sprzeczność umowy z zasadami współżycia społecznego.

Postępowanie przed sądem I instancji trwało 2,5 roku i w tym czasie odbyła się jedna rozprawa, na której przesłuchano Powodów. Sąd zdecydował pominąć wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego jako nieprzydatny dla rozpoznania sprawy.

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego, Sąd doszedł do przekonania, że argumenty przedstawione przez Powodów zasługują na uwzględnienie. Zdaniem Sądu, zawarta przez Strony umowa nie może nadal funkcjonować w obrocie prawnym jako wadliwa. Zdaniem Sądu, kwestionowany przez powodów stosunek umowny należało uznać za nieważny w całości z uwagi na naruszające zasadę swobody umów postanowienia waloryzacyjne. Nie było możliwe zdaniem Sądu uznanie jedynie opisanych wyżej zapisów za bezskuteczne względem powodów i pozostawienie umowy w pozostałym kształcie, ponieważ wyeliminowaniu podlegałyby istotne zapisy, a bez nich umowa straciłaby sens, określony wolą stron.

Dzięki korzystnemu rozstrzygnięciu, Powodowie uwolnili się od zobowiązania wobec Banku w kwocie ok. 120 tys. zł oraz po wzajemnym rozliczeniu odzyskają ok. 20 tys zł.