W dniu 7 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny rozpoznając sprawę IV C 900/21, wydał wyrok, w którym uznał umowę kredytu denominowanego, zawartą z Bankiem BPH SA za nieważną oraz zasądził na rzecz Kredytobiorcy kwotę 118 989,79 zł i 46353,59 CHF. W wyniku podziału części Banku BPH SA, obsługę umowy przejął do swojego portfela Bank PEKAO SA, w związku z tym to ten bank był stroną postępowania.

Sąd rozpoznający sprawę w całości podzielił argumentację Kancelarii oraz stwierdził, że analizowana umowa zarówno jest sprzeczna z ustawą prawo bankowe, ponieważ w umowie nie określono kwoty udzielonego kredytu, jak i zawiera klauzule niedozwolone, dotyczące przeliczania salda kapitału i rat kredytu na walutę franka szwajcarskiego.

Zdaniem Powoda, eliminując z umowy klauzule niedozwolone, Sąd nie mógł uzupełnić stosunku prawnego poprzez odniesienie się do kursu średniego NBP, jak domagał się Pozwany. Sąd przyznał rację Kredytobiorcy, opierając się na orzecznictwie zarówno TSUE jak i Sądu Najwyższego.

Dodatkowo, zdaniem Sądu, Bank udzielając kredytu naruszył zasadę dobrych obyczajów, albowiem w sposób niewystarczający poinformował o możliwym ryzyku kursowym, a także ogólnym funkcjonowaniu kredytu powiązanego z walutą CHF.

W sprawie swoją opinię przedstawił powołany przez Sąd biegły sądowy, który potwierdził dochodzone przez Powoda kwoty, wskazane szczegółowo w pozwie oraz przygotowanej przez Kancelarię analizie matematycznej roszczenia.

Wyrokiem zasądzono zwrot wszystkich uiszczonych przez Kredytobiorca kwot na rzecz Banku. Sąd przy tym nie uwzględnił zarzutu przedawnienia Banku, zgadzając się z argumentacją Kancelarii. Po uprawomocnieniu się orzeczenia, Kredytobiorca będzie mógł rozliczyć się z Bankiem poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności.

Dzięki korzystnemu orzeczeniu Klient Kancelarii nie tylko zyskał określone w wyroku kwoty w walucie PLN i CHF, ale także uwolnił się od zobowiązania wobec Banku w wysokości ok. 260 000 zł