W dniu 29 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny wydał wyrok, w którym ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego, zawartej przez Klientkę Kancelarii z Deutsche Bank.
W przedmiotowej sprawie w pozwie zawarto szereg zarzutów dotyczących umowy dot. zarówno abuzywności postanowień umownych i wskazano na niezgodność umowy z ustawą prawo bankowe oraz zasadami współżycia społecznego.

Na etapie złożenia pozwu, ze względu na niespłacenie w całości kapitału kredytu, nie został sformułowany wniosek o zabezpieczenie roszczenia poprzez zawieszenie spłaty rat. W toku sprawy stało się to możliwe i dnia 16 grudnia 2021 r. Sąd udzielił zabezpieczenia Powódce. Mimo że w wydziale XXV Sądu Okręgowego w Warszawie uzyskanie takiego postanowienia nie jest powszechne oraz mimo złożonego zażalenia Banku – przedmiotowe postanowienie zostało utrzymane w mocy.

Dzięki zawieszeniu spłaty rat, Powódka nie nadpłacała udostępnionego kapitału kredytu i z tego względu oczekiwanie na rozprawę końcową nie było dla Powódki uciążliwe. Ostatecznie Sąd pominął część wniosków dowodowych, w tym dowód z opinii biegłego oraz po przesłuchaniu Powódki wydał rozstrzygnięcie.

W tym konkretnym przypadku w umowie nie zawarto informacji, które były niezbędne do jej wykonania. Kwotę kredytu określono w walucie CHF, jednakże wypłaconą ją w złotych polskich. Umowa nie określała w jaki sposób zostanie przeliczona kwota kredytu z waluty CHF na PLN – w praktyce zastosowano kurs kupna w z tabeli kursów Banku. Ten fakt, ale także odniesienie się do kursów Banku w przypadku spłaty rat kredytu, doprowadził do uznania przedmiotowych zapisów za niedozwolone.

Ze względu na powyższe, ale także ze względu na zastosowanie przez Bank praktyk, godzących w dobre obyczaje, brak poinformowania o ryzyku kursowym oraz rozkładzie ryzyka Sąd uznał, że umowa nie może być w dalszym ciągu kontynuowana.

Na skutek wydania wyroku Powódka uwolniła się od zobowiązania wobec Banku w kwocie ponad 520 tys. zł