W dniu 9 czerwca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie Wyrokiem wydanym w sprawie VI ACa 1087/20 oddalił apelację Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, ustalającego nieważność umowy Kredytobiorców zawartej z dawnym Bankiem Gospodarki Żywnościowej.

Bank nie mógł pogodzić się z przegraną w pierwszej instancji, dlatego w apelacji podniósł wiele zarzutów zarówno prawa procesowego, jak i materialnego. Na wszystkie z nich Kancelaria odpowiedziała w odpowiedzi na apelację oraz następnie po przedstawieniu stanowiska na rozprawie Sąd Apelacyjny doszedł do przekonania, że żaden z nich nie zasługuje na uwzględnienie.

Zdaniem Sądu, wyrok I instancji jest prawidłowy, zarówno co do warstwy ustaleń faktycznych, jak i zastosowania przepisów prawa. Potwierdzono fakt zawarcia w umowie Stron klauzul niedozwolonych, dotyczących denominacji kredytu oraz konieczność ich wyeliminowania ze stosunku prawnego. W takiej sytuacji umowa musiała zostać uznana za nieważną.

W ocenie Sądu odwoławczego rację mieli kredytobiorcy, którzy twierdzili, że Bank wykorzystał swoją pozycję, aby ukształtować stosunek Stron z pokrzywdzeniem interesów Kredytobiorców. Jednocześnie Bank nie dochował należycie swojego obowiązku informacyjnego względem Kredytobiorców.

Następne kroki w powyższej sprawie zostały już poczynione. Niezwłocznie po otrzymaniu wyroku zaopatrzonego we wzmiankę o prawomocności, zostanie złożony wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości.