Pozytywne dla Kredytobiorców wyroki przeciwko bankom nie zaskakują, ale za to pozytywne rozstrzygnięcie już na pierwszej rozprawie nadal nie jest częste.

W sprawie Klienta Kancelarii, Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego, zawartej z dawnym Bankiem Gospodarki Żywnościowej (obecnie BNP Paribas Bank Polska S.A.) oraz zasądził od banku koszty postępowania.

Sędzia w ustnych motywach uzasadnienia stwierdziła, że przyznanie jednej ze stron stosunku prawnego możliwości arbitralnego kształtowania kursu, po którym będzie dokonywała wypłata oraz spłata kredytu skutkuje koniecznością uznania przedmiotowych klauzul za niewiążących konsumentów.

Sąd uznał, że klauzule indeksacyjne regulują główne świadczenie stron umowy, ale można je ocenić z perspektywy abuzywności z uwagi na ich niejednoznaczność. Brak transparentności, asymetryczne rozłożenie ryzyka i uprawnienie banku do swobodnego ustalania wysokości zobowiązania kredytobiorców to główne wady umowy, na które wskazywał sąd.

Wyeliminowanie ww. klauzul przeliczeniowych, które znajdowały się w Regulaminie, powodują że umowa nie może być w dalszym ciągu realizowana.

Na uwagę zasługuję fakt, iż Sąd nie dał wiary dokumentom przedstawianym przez Bank, a wskazującym na rzekome negocjowanie kursu wypłaty kredytu. Przedmiotowe dokumenty nie były podpisane przez Kredytobiorców.